Poziomy CEFR: opis umiejętności

Czym jest CEFR?

ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) opisuje w jasny sposób, czego uczący się języka powinni się nauczyć, aby używać języka do komunikacji oraz jaką wiedzę i umiejętności muszą zdobyć. System określa poziomy biegłości, które umożliwiają ocenę postępów uczniów na każdym etapie nauki.

ESOKJ stanowi wspólną podstawę, w oparciu o którą na całym świecie opracowywane są programy nauczania języków obcych, wytyczne dotyczące programów nauczania, egzaminy, testy, podręczniki itp.

SŁOWNICTWO

Posiadasz podstawowy zasób słów/znaków i zwrotów związanych z konkretnymi sytuacjami.

GRAMATYKA

Wykazujesz jedynie ograniczoną kontrolę nad kilkoma prostymi strukturami gramatycznymi i schematami zdań w wyuczonym repertuarze.

WYMOWA

Potrafi wyartykułować ograniczoną liczbę dźwięków, tak że mowa jest zrozumiała tylko wtedy, gdy rozmówca zapewnia wsparcie (np. poprzez prawidłowe powtarzanie i wywoływanie powtarzania nowych dźwięków).

PISANIE

Potrafi kopiować znane słowa i krótkie wyrażenia, np. proste znaki lub instrukcje, nazwy przedmiotów codziennego użytku, nazwy sklepów i wyrażenia używane regularnie. Potrafi przeliterować swój adres, narodowość i inne dane osobowe. Potrafi używać podstawowych znaków interpunkcyjnych (np. kropek, znaków zapytania). Potrafi udzielić informacji o sprawach osobistych (np. upodobaniach, rodzinie, zwierzętach domowych), używając prostych słów/znaków i podstawowych wyrażeń. Potrafi tworzyć proste, pojedyncze wyrażenia i zdania. Potrafi formułować proste wyrażenia i zdania na swój temat, potrafi powiedzieć, gdzie mieszka i czym się zajmuje. Potrafi opisać bardzo prostym językiem, jak wygląda pokój. Potrafi używać prostych słów/znaków i zwrotów do opisywania niektórych przedmiotów codziennego użytku (np. kolor samochodu, czy jest duży czy mały).

MÓWIENIE

Potrafisz tworzyć bardzo krótkie, pojedyncze wypowiedzi, z wieloma przerwami na szukanie wyrażeń, artykułowanie mniej znanych słów/znaków i naprawianie komunikacji. Potrafi formułować proste, głównie pojedyncze zdania na temat ludzi i miejsc. Potrafi opisać siebie, to co robi i gdzie mieszka. Potrafi opisać proste aspekty swojego codziennego życia w serii prostych zdań, używając prostych słów/znaków i podstawowych zwrotów, pod warunkiem, że potrafi się wcześniej przygotować. Potrafi nazwać przedmiot, wskazać jego kształt i kolor, pokazując go innym, używając podstawowych słów/znaków, zwrotów i wyrażeń formalnych, pod warunkiem wcześniejszego przygotowania.

SŁUCHANIE

Potrafi śledzić język, który jest bardzo powolny i starannie artykułowany, z długimi przerwami na przyswojenie znaczenia. Potrafi rozpoznać konkretne informacje (np. miejsca i czas) na znane tematy spotykane w życiu codziennym, pod warunkiem, że są one przekazywane powoli i wyraźnie. Potrafi zrozumieć w zarysie bardzo proste informacje objaśniane w przewidywalnej sytuacji, takiej jak wycieczka z przewodnikiem, pod warunkiem, że są one przekazywane bardzo powoli i wyraźnie oraz że od czasu do czasu występują długie przerwy. Potrafisz zrozumieć instrukcje kierowane do ciebie ostrożnie i powoli oraz postępować zgodnie z krótkimi, prostymi wskazówkami. Potrafisz zrozumieć, gdy ktoś mówi ci powoli i wyraźnie, gdzie coś jest, pod warunkiem, że obiekt znajduje się w bezpośrednim otoczeniu. Potrafi zrozumieć liczby, ceny i godziny podane powoli i wyraźnie w komunikacie przez głośnik, np. na stacji kolejowej lub w sklepie. Potrafi rozpoznać znane słowa/znaki i zwroty oraz zidentyfikować tematy w nagłówkach wiadomości i wiele produktów w reklamach, wykorzystując informacje wizualne i wiedzę ogólną.

CZYTANIE

Potrafi zrozumieć bardzo krótkie, proste teksty po jednym zdaniu, wychwytując znajome nazwy, słowa i podstawowe zwroty i czytając je ponownie w razie potrzeby. Potrafi zrozumieć krótkie, proste wiadomości na pocztówkach. Potrafi zrozumieć krótkie, proste wiadomości wysyłane za pośrednictwem mediów społecznościowych lub poczty elektronicznej (np. proponujące, co robić, kiedy i gdzie się spotkać). Potrafisz postępować zgodnie z krótkimi, prostymi wskazówkami (np. aby przejść z X do Y).

SŁOWNICTWO

Dysponujesz wystarczającym zasobem słownictwa do prowadzenia rutynowych, codziennych transakcji dotyczących znanych sytuacji i tematów. Masz wystarczający zasób słownictwa do wyrażania podstawowych potrzeb komunikacyjnych i radzenia sobie z prostymi potrzebami przetrwania.

GRAMATYKA

Używasz niektórych prostych struktur poprawnie, ale nadal systematycznie popełniasz podstawowe błędy; niemniej jednak zazwyczaj jest jasne, co próbujesz powiedzieć.

WYMOWA

Wymowa jest ogólnie zrozumiała podczas komunikacji w prostych codziennych sytuacjach, pod warunkiem, że rozmówca stara się zrozumieć określone dźwięki. Systematyczne błędne wymawianie fonemów nie ogranicza zrozumiałości, pod warunkiem, że rozmówca podejmie wysiłek rozpoznania i dostosowania się do wpływu Twojego pochodzenia językowego na wymowę. Potrafisz używać cech prozodycznych codziennych słów i zwrotów w sposób zrozumiały, pomimo silnego wpływu akcentu, intonacji i/lub rytmu z innego języka, którym się posługujesz.

PISANIE

Potrafisz skopiować krótkie zdania na tematy codzienne, np. wskazówki, jak gdzieś dotrzeć. Potrafi napisać z rozsądną dokładnością fonetyczną (ale niekoniecznie w pełni standardową pisownią) krótkie słowa, które znajdują się w jego słownictwie ustnym. Potrafisz opisać w powiązanych ze sobą zdaniach codzienne aspekty swojego otoczenia, np. ludzi, miejsca, pracę lub doświadczenia związane z nauką. Potrafisz podać bardzo krótkie, podstawowe opisy wydarzeń, przeszłych działań i osobistych doświadczeń. Potrafisz opowiedzieć prostą historię (np. o wydarzeniach na wakacjach lub o życiu w odległej przyszłości). Potrafi utworzyć serię prostych wyrażeń i zdań na temat swojej rodziny, warunków życia, wykształcenia, obecnej lub ostatnio wykonywanej pracy. Można tworzyć krótkie, proste, wymyślone biografie i proste wiersze o ludziach. Potrafi tworzyć wpisy do dziennika opisujące czynności (np. codzienną rutynę, wycieczki, sport, hobby), ludzi i miejsca, używając podstawowego, konkretnego słownictwa oraz prostych wyrażeń i zdań z prostymi łącznikami, takimi jak „i”, „ale” i „ponieważ”. Można napisać wstęp do opowiadania lub kontynuować opowiadanie, pod warunkiem, że można skorzystać ze słownika i źródeł (np. tabel czasów czasowników w podręczniku).

MÓWIENIE

Potrafi dostosować dobrze przećwiczone, zapamiętane, proste zwroty do konkretnych okoliczności poprzez ograniczoną substytucję leksykalną. Potrafi rozbudowywać wyuczone zwroty poprzez proste łączenie ich elementów. Potrafi wyrażać się w sposób zrozumiały w krótkich wypowiedziach, nawet jeśli pauzy, błędy i przeformułowania są bardzo widoczne. Potrafi konstruować zdania na znane tematy z wystarczającą łatwością, by poradzić sobie z krótką wymianą zdań, pomimo bardzo widocznych wahań i błędów. Potrafi przedstawić prosty opis lub prezentację ludzi, warunków życia lub pracy, codziennych czynności, upodobań/niechęci itp. w postaci krótkiej serii prostych wyrażeń i zdań połączonych w listę. Można opowiedzieć historię lub opisać coś w formie prostej listy punktów. Można podawać krótkie, podstawowe opisy wydarzeń i czynności. Możesz opisywać plany i ustalenia, nawyki i rutyny, przeszłe działania i osobiste doświadczenia. Potrafisz używać prostego języka opisowego do formułowania krótkich stwierdzeń i porównywania przedmiotów i rzeczy. Potrafisz wyjaśnić, co ci się w czymś podoba, a co nie. Potrafisz określić, w czym jesteś dobry, a w czym nie (np. sport, gry, umiejętności, przedmioty). Potrafisz krótko opisać, co planujesz robić w weekend lub podczas wakacji. Potrafisz udzielić prostych wskazówek, jak dostać się z miejsca X do Y, używając podstawowych wyrażeń, takich jak „skręć w prawo” i „idź prosto”, wraz z łącznikami sekwencyjnymi, takimi jak „najpierw”, „potem” i „następnie”.

SŁUCHANIE

Potrafisz zrozumieć wystarczająco dużo, by móc zaspokoić konkretne potrzeby, pod warunkiem, że rozmówcy mówią wyraźnie i powoli. Potrafi zrozumieć zwroty i wyrażenia związane z obszarami o najwyższym priorytecie (np. bardzo podstawowe informacje osobiste i rodzinne, zakupy, lokalna geografia, zatrudnienie), pod warunkiem, że rozmówcy mówią wyraźnie i powoli. Potrafi śledzić ogólny zarys demonstracji lub prezentacji na znany lub przewidywalny temat, gdy przekaz jest wyrażany powoli i wyraźnie, prostym językiem, przy wsparciu wizualnym (np. slajdy, materiały informacyjne). Potrafi zrozumieć zarys prostych informacji podanych w przewidywalnej sytuacji, np. podczas wycieczki z przewodnikiem (np. „Tu mieszka prezydent”). Potrafi zrozumieć serię instrukcji dotyczących znanych czynności życia codziennego, takich jak uprawianie sportu, gotowanie itp. i postępować zgodnie z nimi, pod warunkiem, że instrukcje te są przekazywane powoli i wyraźnie. Potrafisz zrozumieć proste komunikaty (np. o programie kinowym lub wydarzeniu sportowym, o opóźnieniu pociągu), pod warunkiem, że są one przekazywane powoli i wyraźnie. Potrafisz wychwycić główny sens w krótkich, jasnych, prostych komunikatach i ogłoszeniach. Potrafi zrozumieć proste wskazówki, jak dostać się z punktu X do punktu Y, pieszo lub środkami transportu publicznego. Potrafisz zrozumieć podstawowe instrukcje dotyczące godzin, dat, numerów itp. oraz rutynowych zadań do wykonania. Potrafi zidentyfikować główny punkt wiadomości telewizyjnych informujących o wydarzeniach, wypadkach itp., w których obrazy wspierają komentarz. Potrafi śledzić reklamę telewizyjną, zwiastun lub scenę z filmu, rozumiejąc, o jaki temat (tematy) chodzi, pod warunkiem, że obrazy są bardzo pomocne w zrozumieniu, a przekaz jest jasny i stosunkowo powolny. Można śledzić zmiany tematu wiadomości telewizyjnych i zrozumieć ich główną treść.

CZYTANIE

Potrafi zrozumieć krótkie, proste teksty na znane tematy o konkretnym charakterze, zawierające często używane wyrażenia z życia codziennego lub związane z pracą. Potrafi zrozumieć krótkie, proste teksty zawierające słownictwo o najwyższej częstotliwości, w tym część wspólnych elementów słownictwa międzynarodowego. Potrafisz zrozumieć prosty list prywatny, wiadomość e-mail lub pocztę, w której osoba pisząca porusza znane tematy (takie jak przyjaciele lub rodzina) lub zadaje pytania na te tematy. Potrafi zrozumieć podstawowe rodzaje standardowych listów i faksów (zapytania, zamówienia, listy potwierdzające itp.) na znane tematy. Potrafi zrozumieć krótkie, proste listy prywatne. Potrafi zrozumieć bardzo proste formalne wiadomości e-mail i listy (np. potwierdzenie rezerwacji lub zakupu online). Potrafisz zrozumieć przepisy, na przykład dotyczące bezpieczeństwa, gdy są wyrażone prostym językiem. Potrafisz zrozumieć krótkie instrukcje przedstawione krok po kroku (np. dotyczące instalacji nowych technologii). Potrafisz zrozumieć proste instrukcje dotyczące urządzeń spotykanych w życiu codziennym - takich jak telefon publiczny. Potrafisz zrozumieć proste, krótkie instrukcje, pod warunkiem, że są one zilustrowane, a nie przedstawione w postaci ciągłego tekstu. Potrafisz zrozumieć instrukcje na etykietach leków wyrażone jako proste polecenie (np. „Zażywać przed posiłkiem” lub „Nie zażywać podczas prowadzenia pojazdu”). Potrafisz postępować zgodnie z prostym przepisem kulinarnym, zwłaszcza jeśli najważniejsze kroki są zilustrowane obrazkami.

SŁOWNICTWO

Dysponujesz dobrym zakresem słownictwa związanego ze znajomymi tematami i codziennymi sytuacjami. Dysponujesz wystarczającym zasobem słownictwa, by wypowiadać się z pewną dozą owijania w bawełnę na większość tematów związanych z życiem codziennym, takich jak rodzina, hobby i zainteresowania, praca, podróże i bieżące wydarzenia.

GRAMATYKA

Komunikujesz się z rozsądną dokładnością w znanych kontekstach; ogólnie dobra kontrola, choć z zauważalnym wpływem języka ojczystego. Zdarzają się błędy, ale jest jasne, co chcesz wyrazić. Używasz w miarę dokładnie repertuaru często używanych „rutyn” i wzorców związanych z bardziej przewidywalnymi sytuacjami.

WYMOWA

Wymowa jest ogólnie zrozumiała; intonacja i akcent zarówno na poziomie wypowiedzi, jak i słów nie uniemożliwiają zrozumienia komunikatu. Akcent jest zwykle zależny od innych języków, którymi się posługujesz.

PISANIE

Potrafisz pisać w sposób ciągły, który jest ogólnie zrozumiały. Pisownia, interpunkcja i układ tekstu są na tyle dokładne, że można ich przestrzegać przez większość czasu. Potrafi tworzyć proste, powiązane ze sobą teksty na różne znane tematy z zakresu swoich zainteresowań, łącząc serię krótszych, dyskretnych elementów w liniową sekwencję. Potrafi wyraźnie zasygnalizować kolejność chronologiczną w tekście narracyjnym. Potrafi napisać prostą recenzję filmu, książki lub programu telewizyjnego, używając ograniczonego zakresu środków językowych. Potrafi formułować proste, szczegółowe opisy na różne znane tematy z zakresu swoich zainteresowań. Potrafisz opisywać doświadczenia, uczucia i reakcje w prostym, powiązanym tekście. Potrafisz opisać wydarzenie, niedawną podróż - prawdziwą lub wymyśloną. Możesz opowiedzieć historię.

MÓWIENIE

Potrafisz dostosować swoją wypowiedź do mniej rutynowych, a nawet trudnych sytuacji. Możesz elastycznie korzystać z szerokiego zakresu prostego języka, aby wyrazić wiele z tego, co chcesz. Potrafisz wyrażać siebie ze względną łatwością. Pomimo pewnych problemów z formułowaniem wypowiedzi, skutkujących przerwami i „ślepymi zaułkami”, jesteś w stanie skutecznie kontynuować wypowiedź bez pomocy. Potrafisz kontynuować wypowiedź w sposób zrozumiały, nawet jeśli pauzy na planowanie i naprawę gramatyczną i leksykalną są bardzo widoczne, zwłaszcza w dłuższych fragmentach swobodnej wypowiedzi. Potrafisz w miarę płynnie podtrzymać prosty opis jednego z wielu tematów z zakresu swoich zainteresowań, przedstawiając go jako liniową sekwencję punktów. Potrafisz jasno wyrazić swoje odczucia związane z czymś, czego doświadczyłeś i podać powody wyjaśniające te odczucia. Potrafi przedstawić proste opisy różnych znanych tematów z zakresu swoich zainteresowań. Potrafi opisać szczegóły nieprzewidywalnych zdarzeń, np. wypadku. Potrafi opowiedzieć fabułę książki lub filmu i opisać swoje reakcje. Potrafisz opisywać marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafisz opisywać wydarzenia, prawdziwe lub wyimaginowane. Potrafisz opowiedzieć historię. Potrafisz wyjaśnić główne punkty pomysłu lub problemu z rozsądną precyzją. Potrafisz opisać, jak coś zrobić, podając szczegółowe instrukcje. Potrafi przekazywać proste, oparte na faktach informacje na znany temat, na przykład w celu wskazania natury problemu lub udzielenia szczegółowych wskazówek, pod warunkiem wcześniejszego przygotowania.

SŁUCHANIE

Potrafisz zrozumieć proste, rzeczowe informacje na tematy związane z życiem codziennym lub zawodowym, identyfikując zarówno ogólne przesłanie, jak i konkretne szczegóły, pod warunkiem, że rozmówcy wypowiadają się wyraźnie, w ogólnie znanej odmianie języka. Potrafi śledzić wykład lub rozmowę w swojej dziedzinie, pod warunkiem, że temat jest znany, a prezentacja prosta i jasno skonstruowana. Potrafi rozróżnić główne idee i wspierające je szczegóły w standardowych wykładach na znane tematy, pod warunkiem, że są one wygłaszane jasno sformułowanym, standardowym językiem lub jego znaną odmianą. Potrafi śledzić prostą prezentację konferencyjną lub demonstrację ze wsparciem wizualnym (np. slajdy, materiały informacyjne) na temat lub produkt w swojej dziedzinie, rozumiejąc podane wyjaśnienia. Potrafisz zrozumieć główne punkty wypowiedzi w prostym monologu (np. podczas wycieczki z przewodnikiem), pod warunkiem, że przekaz jest jasny i stosunkowo powolny. Potrafisz zrozumieć proste informacje techniczne, takie jak instrukcje obsługi sprzętu codziennego użytku. Potrafisz podążać za szczegółowymi wskazówkami. Potrafisz zrozumieć komunikaty publiczne na lotniskach, dworcach, w samolotach, autobusach i pociągach, pod warunkiem, że są one wyraźnie sformułowane i nie są zakłócane przez [słuchowy/wizualny] hałas w tle. Potrafisz zrozumieć znaczną część wielu programów telewizyjnych na tematy, które cię interesują, takich jak wywiady, krótkie wykłady i wiadomości, gdy są one stosunkowo powolne i wyraźne. Możesz śledzić wiele filmów, w których wizualizacje i akcja stanowią znaczną część fabuły i które są wyraźnie przedstawione prostym językiem. Możesz uchwycić główne punkty w programach telewizyjnych na znane tematy, gdy przekaz jest stosunkowo powolny i jasny.

CZYTANIE

Potrafisz czytać ze zrozumieniem proste, rzeczowe teksty na tematy związane z twoim obszarem zainteresowań. Potrafi zrozumieć formalną korespondencję na mniej znane tematy na tyle dobrze, by przekierować ją do innej osoby. Potrafi zrozumieć opis wydarzeń, uczuć i życzeń w listach osobistych na tyle dobrze, by prowadzić regularną korespondencję z kolegą po piórze. Potrafi zrozumieć proste listy prywatne, e-maile lub posty zawierające stosunkowo szczegółowe opisy wydarzeń i doświadczeń. Potrafi zrozumieć standardową korespondencję formalną i posty online w obszarze swoich zainteresowań zawodowych. Potrafi zrozumieć instrukcje i procedury w formie ciągłego tekstu, na przykład w podręczniku, pod warunkiem, że jest zaznajomiony z danym rodzajem procesu lub produktu. Potrafisz zrozumieć jasno sformułowane, proste instrukcje dotyczące danego urządzenia. Potrafisz postępować zgodnie z prostymi instrukcjami podanymi na opakowaniu (np. instrukcjami gotowania). Potrafisz zrozumieć większość krótkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa (np. w środkach transportu publicznego lub w instrukcjach obsługi urządzeń elektrycznych).

SŁOWNICTWO

Potrafisz zrozumieć i wykorzystać główną terminologię techniczną w swojej dziedzinie, omawiając swój obszar specjalizacji z innymi specjalistami. Dysponujesz dobrym zakresem słownictwa dotyczącego spraw związanych z Twoją dziedziną i większości tematów ogólnych. Potrafisz różnicować sformułowania, aby uniknąć częstych powtórzeń, ale luki leksykalne mogą nadal powodować wahania i niezręczności. Potrafisz w miarę systematycznie tworzyć odpowiednie kolokacje wielu słów/znaków w większości kontekstów. Potrafisz zrozumieć i wykorzystać większość specjalistycznego słownictwa ze swojej dziedziny, ale masz problemy ze specjalistyczną terminologią spoza niej.

GRAMATYKA

Dobra kontrola gramatyczna; sporadyczne „potknięcia” lub niesystematyczne błędy i drobne niedociągnięcia w strukturze zdań mogą nadal występować, ale są rzadkie i często można je poprawić z perspektywy czasu. Dobrze radzisz sobie z prostymi strukturami językowymi i niektórymi złożonymi formami gramatycznymi, choć masz tendencję do sztywnego używania złożonych struktur z pewną niedokładnością.

WYMOWA

Ogólnie rzecz biorąc, potrafisz używać odpowiedniej intonacji, prawidłowo kłaść akcent i wyraźnie artykułować poszczególne dźwięki; akcent jest zwykle zależny od innych języków, którymi się posługujesz, ale ma niewielki lub żaden wpływ na zrozumiałość.

PISANIE

Potrafisz tworzyć zrozumiałe, ciągłe teksty, które są zgodne ze standardowym układem i konwencjami akapitów. Pisownia i interpunkcja są dość dokładne, ale mogą wykazywać oznaki wpływu języka ojczystego. Potrafi tworzyć przejrzyste, szczegółowe teksty na różne tematy związane z obszarem swoich zainteresowań, syntetyzując i oceniając informacje i argumenty z wielu źródeł. Potrafi przedstawić jasne, szczegółowe opisy prawdziwych lub wymyślonych wydarzeń i doświadczeń, zaznaczając relacje między pomysłami w jasnym, powiązanym tekście i przestrzegając ustalonych konwencji danego gatunku. Potrafi napisać recenzję filmu, książki lub sztuki teatralnej.

MÓWIENIE

Potrafi dostosować swoją wypowiedź i sposób jej wyrażania do sytuacji i odbiorcy oraz przyjąć poziom formalności odpowiedni do okoliczności. Potrafisz dostosować się do zmian kierunku, stylu i akcentu zwykle występujących w rozmowie. Możesz zmieniać sposób formułowania tego, co chcesz powiedzieć. Potrafi przeformułować pomysł, aby podkreślić lub wyjaśnić daną kwestię. Potrafisz komunikować się spontanicznie, często wykazując niezwykłą płynność i łatwość wyrażania się nawet w dłuższych, złożonych fragmentach języka. Potrafisz tworzyć fragmenty języka w dość równym tempie; choć możesz się wahać, szukając wzorców i wyrażeń, nie ma zbyt wielu zauważalnie długich przerw. Potrafisz porozumiewać się z taką płynnością i spontanicznością, że regularna interakcja z użytkownikami języka docelowego jest całkiem możliwa bez obciążania którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne, systematycznie rozwijane opisy i prezentacje, z odpowiednim podkreśleniem istotnych punktów i odpowiednich szczegółów. Potrafisz formułować przejrzyste, szczegółowe opisy i prezentacje dotyczące szerokiego zakresu tematów związanych z Twoim obszarem zainteresowań, rozwijając i wspierając swoje pomysły dodatkowymi punktami i odpowiednimi przykładami. Potrafi szczegółowo opisywać osobiste znaczenie wydarzeń i doświadczeń. Potrafi przekazywać złożone informacje i udzielać porad w pełnym zakresie spraw związanych z pełnioną rolą zawodową. Potrafi rzetelnie przekazywać szczegółowe informacje. Potrafi podać jasny, szczegółowy opis sposobu wykonania danej procedury.

SŁUCHANIE

Potrafisz zrozumieć standardowy język lub jego znaną odmianę, na żywo lub w audycji, zarówno na znane, jak i nieznane tematy, zwykle spotykane w życiu osobistym, społecznym, akademickim lub zawodowym. Na zdolność rozumienia wpływają jedynie skrajne [słuchowe/wizualne] hałasy w tle, nieodpowiednia struktura dyskursu i/lub użycie idiomów. Zdający potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w złożonych pod względem propozycji i języka wypowiedziach na konkretne i abstrakcyjne tematy, formułowanych w standardowej odmianie języka lub w odmianie powszechnie znanej, w tym w wypowiedziach o charakterze technicznym z zakresu jego specjalizacji. Potrafi podążać za rozbudowanymi wypowiedziami i złożonymi wywodami, pod warunkiem, że temat jest w miarę znany, a kierunek wywodu wyznaczony przez wyraźne znaczniki. Potrafi podążać za podstawowymi treściami wykładów, prelekcji i raportów oraz innych form prezentacji akademickich/zawodowych, które są złożone pod względem propozycji i języka. Potrafi zrozumieć punkt widzenia wyrażony na tematy, które są aktualnie interesujące lub odnoszą się do jego specjalistycznej dziedziny, pod warunkiem, że rozmowa jest prowadzona w standardowym języku lub jego znanej odmianie. Potrafi podążać za złożonymi argumentami w jasno sformułowanym wykładzie, pod warunkiem, że temat jest w miarę znany. Potrafi odróżnić główne tematy od wątków pobocznych, pod warunkiem, że wykład lub rozmowa jest prowadzona w standardowym języku lub jego znanej odmianie. Potrafi rozpoznać wyrażany punkt widzenia i odróżnić go od podawanych faktów. Potrafi zrozumieć ogłoszenia i komunikaty na konkretne i abstrakcyjne tematy, formułowane w standardowej odmianie języka lub w znanej odmianie, w normalnym tempie. Potrafi zrozumieć szczegółowe instrukcje na tyle dobrze, by móc je z powodzeniem wykonać. Potrafisz wyodrębnić główne punkty z argumentów i dyskusji w wiadomościach i programach publicystycznych. Potrafisz zrozumieć większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Potrafisz zrozumieć filmy dokumentalne, wywiady na żywo, talk show, sztuki teatralne i większość filmów w standardowej odmianie języka lub w znanej odmianie.

CZYTANIE

Potrafisz czytać z dużym stopniem niezależności, dostosowując styl i tempo czytania do różnych tekstów i celów oraz selektywnie korzystając z odpowiednich źródeł. Posiada szeroki zasób słownictwa do aktywnego czytania, ale może mieć pewne trudności z idiomami o niskiej częstotliwości występowania. Potrafi czytać korespondencję związaną z obszarem swoich zainteresowań i z łatwością rozumie jej zasadniczy sens. Potrafisz zrozumieć, co zostało powiedziane w prywatnym e-mailu lub poście, nawet jeśli użyto w nim języka potocznego. Potrafisz zrozumieć długie, złożone instrukcje w swojej dziedzinie, w tym szczegóły dotyczące warunków i ostrzeżeń, pod warunkiem, że możesz ponownie przeczytać trudne fragmenty.

SŁOWNICTWO

Dobrze posługujesz się szerokim repertuarem leksykalnym, co pozwala na łatwe usuwanie luk za pomocą oboczności; niewiele oczywistych poszukiwań wyrażeń lub strategii unikania. Potrafisz wybierać spośród kilku opcji słownictwa w prawie wszystkich sytuacjach, wykorzystując synonimy nawet rzadziej spotykanych słów/znaków. Dobrze posługujesz się typowymi wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafisz dość dobrze bawić się słowami/znakami. Potrafi zrozumieć i właściwie wykorzystać zakres słownictwa technicznego i wyrażeń idiomatycznych typowych dla jego specjalizacji.

GRAMATYKA

Konsekwentnie utrzymujesz wysoki stopień poprawności gramatycznej; błędy są rzadkie i trudne do wykrycia.

WYMOWA

Potrafisz artykułować praktycznie wszystkie dźwięki języka docelowego z wysokim stopniem kontroli. Zazwyczaj potrafi samodzielnie skorygować zauważalnie błędną wymowę dźwięku. Potrafi tworzyć płynne, zrozumiałe wypowiedzi ustne z jedynie sporadycznymi przerwami w kontroli akcentu, rytmu i/lub intonacji, które nie wpływają na zrozumiałość lub skuteczność. Potrafi zmieniać intonację i prawidłowo rozkładać akcenty, aby precyzyjnie wyrazić to, co chce powiedzieć. Niektóre cechy akcentu (akcentów) zachowane z innego języka (języków) mogą być zauważalne, ale nie wpływają na zrozumiałość.

PISANIE

Zdający potrafi tworzyć przejrzyste, dobrze skonstruowane teksty na złożone tematy, podkreślając najistotniejsze kwestie, rozwijając i wspierając swoje poglądy dodatkowymi punktami, uzasadnieniami i odpowiednimi przykładami oraz kończąc je odpowiednią konkluzją. Układ tekstu, akapity i interpunkcja są spójne i pomocne. Pisownia jest poprawna, z wyjątkiem sporadycznych potknięć. Potrafi zastosować strukturę i konwencje różnych gatunków, zmieniając ton, styl i rejestr w zależności od adresata, rodzaju tekstu i tematu. Potrafi tworzyć przejrzyste, szczegółowe, dobrze skonstruowane i rozwinięte opisy i teksty z wyobraźnią w pewnym, osobistym, naturalnym stylu odpowiednim dla czytelnika. Potrafi posługiwać się idiomem i humorem, choć użycie tego ostatniego nie zawsze jest właściwe. Potrafisz przedstawić szczegółową krytyczną recenzję wydarzeń kulturalnych (np. sztuk teatralnych, filmów, koncertów) lub dzieł literackich.

MÓWIENIE

Potrafi wywrzeć pozytywny wpływ na odbiorców, skutecznie zmieniając styl wypowiedzi i długość zdań, używając zaawansowanego słownictwa i szyku wyrazów. Potrafi modyfikować swoją wypowiedź w celu wyrażenia stopnia zaangażowania lub wahania, pewności siebie lub niepewności. Możesz wyrażać się płynnie i spontanicznie, niemal bez wysiłku. Jedynie trudny koncepcyjnie temat może utrudniać naturalny, płynny przepływ języka. Potrafisz przedstawiać jasne, szczegółowe opisy i prezentacje na złożone tematy, integrując podtematy, rozwijając poszczególne punkty i kończąc je odpowiednią konkluzją. Potrafisz tworzyć rozbudowane opisy i narracje, integrując podtematy, rozwijając poszczególne punkty i kończąc je odpowiednią konkluzją. Potrafi jasno komunikować szczegółowe rozróżnienia między pomysłami, koncepcjami i rzeczami, które są do siebie bardzo podobne. Potrafi wydawać instrukcje dotyczące wykonywania szeregu złożonych procedur zawodowych lub akademickich.

SŁUCHANIE

Potrafi zrozumieć wystarczająco dużo, by podążać za rozbudowanymi wypowiedziami na abstrakcyjne i złożone tematy wykraczające poza jego własną dziedzinę, choć może być konieczne potwierdzenie niektórych szczegółów, zwłaszcza jeśli odmiana jest nieznana. Potrafi rozpoznać szeroki zakres wyrażeń idiomatycznych i kolokwializmów, doceniając zmiany rejestru. Potrafi śledzić dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie mają one wyraźnej struktury, a związki między nimi są jedynie dorozumiane, a nie wyraźnie zasygnalizowane. Potrafi śledzić większość wykładów, dyskusji i debat ze względną łatwością. Potrafi wydobyć konkretne informacje z niskiej jakości, zniekształconych [dźwiękowo i/lub wizualnie] komunikatów publicznych, np. na dworcu lub stadionie sportowym, lub ze starego nagrania. Potrafisz zrozumieć złożone informacje techniczne, takie jak instrukcje obsługi lub specyfikacje znanych produktów i usług. Potrafi śledzić filmy wykorzystujące w znacznym stopniu slang i wyrażenia idiomatyczne. Potrafi zrozumieć szczegółowo argumenty przedstawiane w wymagających programach telewizyjnych, takich jak programy informacyjne, wywiady, programy dyskusyjne i czaty. Potrafisz zrozumieć niuanse i domniemane znaczenie większości filmów, sztuk teatralnych i programów telewizyjnych, pod warunkiem, że są one dostarczane w standardowym języku lub znanej odmianie.

CZYTANIE

Potrafi szczegółowo zrozumieć długie, złożone teksty, niezależnie od tego, czy odnoszą się one do jego własnej specjalizacji, pod warunkiem, że może ponownie przeczytać trudne fragmenty. Potrafi zrozumieć szeroki zakres tekstów, w tym teksty literackie, artykuły w gazetach lub czasopismach oraz specjalistyczne publikacje akademickie lub zawodowe, pod warunkiem, że istnieją możliwości ponownego przeczytania i masz dostęp do narzędzi referencyjnych. Potrafi zrozumieć dowolną korespondencję, pod warunkiem okazjonalnego korzystania ze słownika. Potrafi zrozumieć zarówno ukryte, jak i jawne postawy, emocje i opinie wyrażone w wiadomościach e-mail, na forach dyskusyjnych, vlogach/blogach itp. pod warunkiem, że istnieją możliwości ponownego przeczytania i masz dostęp do narzędzi referencyjnych. Potrafi zrozumieć slang, wyrażenia idiomatyczne i żarty w prywatnej korespondencji. Potrafisz szczegółowo zrozumieć długie, złożone instrukcje dotyczące nowego urządzenia lub procedury, niezależnie od tego, czy instrukcje te odnoszą się do twojego obszaru specjalizacji, pod warunkiem, że możesz ponownie przeczytać trudne sekcje.

SŁOWNICTWO

Dobrze posługujesz się bardzo szerokim repertuarem leksykalnym, w tym wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami; wykazujesz świadomość konotacyjnych poziomów znaczenia.

GRAMATYKA

Utrzymuje stałą kontrolę gramatyczną nad złożonym językiem, nawet gdy uwaga jest zaangażowana w inny sposób (np. w planowanie, monitorowanie reakcji innych).

WYMOWA

Potrafisz artykułować praktycznie wszystkie dźwięki języka docelowego z jasnością i precyzją. Potrafi odpowiednio i skutecznie wykorzystywać cechy prozodyczne (np. akcent, rytm i intonację) w celu przekazania subtelniejszych odcieni znaczeniowych (np. w celu rozróżnienia i podkreślenia).

PISANIE

Potrafisz tworzyć jasne, płynne, złożone teksty w odpowiednim i skutecznym stylu oraz logicznej strukturze, która pomaga czytelnikowi zidentyfikować istotne punkty. Pismo jest wolne od błędów ortograficznych. Potrafi opowiadać jasne, płynne i wciągające historie i opisy doświadczeń w stylu odpowiednim do przyjętego gatunku. Potrafi odpowiednio wykorzystać idiom i humor, aby wzmocnić wpływ tekstu.

MÓWIENIE

Zdający wykazuje się dużą elastycznością w przeformułowywaniu myśli w różnych formach językowych w celu podkreślenia, zróżnicowania w zależności od sytuacji, rozmówcy itp. oraz wyeliminowania dwuznaczności. Potrafisz wypowiadać się w sposób naturalny, bez wysiłku i bez wahania. Zatrzymujesz się tylko po to, aby zastanowić się nad właściwymi środkami do wyrażenia swoich myśli lub znaleźć odpowiedni przykład lub wyjaśnienie. Potrafisz tworzyć jasne, płynne, dobrze zorganizowane wypowiedzi o skutecznej strukturze logicznej, która pomaga odbiorcy zauważyć i zapamiętać istotne punkty. Potrafi formułować jasne, płynne, rozbudowane i często zapadające w pamięć opisy. Potrafi jasno komunikować szczegółowe rozróżnienia między pomysłami, koncepcjami i rzeczami, które są do siebie bardzo podobne. Potrafi przekazywać instrukcje dotyczące wykonywania szeregu złożonych procedur zawodowych lub akademickich.

SŁUCHANIE

Możesz z łatwością zrozumieć praktycznie każdy rodzaj języka, zarówno na żywo, jak i nadawany, dostarczany z szybką naturalną prędkością. Potrafi śledzić specjalistyczne wykłady i prezentacje wykorzystujące kolokwializmy, regionalne zwroty lub nieznaną terminologię. Potrafisz wyciągać odpowiednie wnioski, gdy powiązania lub implikacje nie są wyraźnie określone. Potrafi zrozumieć sens żartów lub aluzji w prezentacji. Potrafi wydobyć konkretne informacje z niskiej jakości, [dźwiękowo i/lub wizualnie] zniekształconych ogłoszeń publicznych, np. na dworcu lub stadionie sportowym, lub ze starego nagrania. Potrafi zrozumieć złożone informacje techniczne, takie jak instrukcje obsługi lub specyfikacje znanych produktów i usług. Potrafi śledzić filmy wykorzystujące w znacznym stopniu slang i wyrażenia idiomatyczne. Potrafi zrozumieć szczegółowo argumenty przedstawiane w wymagających programach telewizyjnych, takich jak programy informacyjne, wywiady, programy dyskusyjne i czaty. Potrafisz zrozumieć niuanse i domniemane znaczenie większości filmów, sztuk teatralnych i programów telewizyjnych, pod warunkiem, że są one dostarczane w standardowym języku lub znanej odmianie.

CZYTANIE

Potrafisz zrozumieć praktycznie wszystkie rodzaje tekstów, w tym abstrakcyjne, złożone strukturalnie lub wysoce potoczne teksty literackie i nieliterackie. Potrafi zrozumieć szeroki zakres długich i złożonych tekstów, doceniając subtelne różnice w stylu oraz ukryte i wyraźne znaczenie. Potrafi zrozumieć specjalistyczną, formalną korespondencję na złożone tematy. Potrafi szczegółowo zrozumieć długie, złożone instrukcje dotyczące nowej maszyny lub procedury, niezależnie od tego, czy instrukcje te odnoszą się do jego własnej specjalizacji, pod warunkiem, że potrafi ponownie przeczytać trudne fragmenty.

Sprawdź swój aktualny poziom
znajomości języka i uzyskaj certyfikat!
Wybierz test